logo darmowa dostawa

Regulamin Sklepu Internetowego Street-Sport.PL

Regulamin zawiera ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym Street-Sport.pl znajdującym się pod adresem elektronicznym www.street-sport.pl.Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Wszczególności przepisy:

Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.);

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104 ze zm.);

ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 ze zm.);

ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1176);

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów,

tzw. „Dyrektywa konsumencka”.

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następującą definicje:

Cena – ceny Produktów są podawane w PLN brutto i zawierają wszystkie należne cła i podatki - Cena Produktu nie zawiera

Ceny Przesyłki. Oferta i ceny Produktów ważne są do wyczerpania zapasów. Sklep Street-sport.pl zastrzega sobie prawo do

dokonywania zmian w cenach Produktów oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zmiana cen Produktów nie może nastąpić po złożeniu zamówienia przezKlienta.

Dane osobowe – Informacje, które są podawane w trakcie wprowadzania zamówienia celem jego wysyłki. Dane osobowe

przetwarzane przez Właściciela sklepu zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 3,4 i 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

danych osobowych, przetwarzane są jedynie w celach realizacji wysyłkowej sprzedaży produktów. Właściciel sklepu gwarantuje realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. umożliwia wgląd do własnych danych

osobowych i ich poprawienie lub usunięcie.

Street-sport.pl – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www. street-sport.pl prowadzony i

stanowiący własność Sprzedawcy.   

Kod rabatowy – ciąg znaków podawany przez Zamawiającego w trakcie składania Zamówienia przy użyciu Koszyka,

pozwalający na obniżenie Ceny Towaru znajdującej się w Koszyku o kwotę wynikającą z wartości Kodu rabatowego. Kody

rabatowe nie sumują się. Zamawiający może otrzymać Kod rabatowy od Sprzedawcy lub od partnera Sprzedawcy.

Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Street-sport.pl niezwiązanych bezpośrednio

z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  Klientem mogą być również osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok

życia w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego

prawa (w szczególności Art. 14. § 2 Kodeksu Cywilnego). 

Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę, za pomocą którego Zamawiający dokonuje Zamówień.

Koszty dostawy – opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego określone w Cenniku.

Newsletter – cykliczna gazetka elektroniczna wydawana przez Sklep, w której zamieszczane są m.in. informację na temat

oferty i aktualnych promocji. Newsletter jest wysyłany tylko do Klientów, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania. Klient

może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera.

Płatność – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny Towaru oraz

Kosztów dostawy.

Gwarancja – Sklep gwarantuje, że wszystkie Produkty są  nowe, wolne od wad fizycznych oraz zostały legalnie

wprowadzone na rynek polski. Produkty objęte są odpowiedzialnością sprzedawcy za zgodność towaru na warunkach

wynikających z ustawy (dotyczy Konsumentów).

Rejestracja - czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danych osobowych, które są niezbędne do

założenia Zamawiającemu Konta.

Sprzedawca – FLM s. c. T. Potoczek, .P. Potoczek, prowadzący działalność gospodarczą w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej

31, 15-620 Białystok, zarejestrowaną w Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzoną przez Urząd Miejski w

Białymstoku. Legitymujący się numerem NIP 542-303-90-93, REGON 200153967. Właściciel sklepu internetowego,

dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci

telekomunikacyjnej.

Strony – Sprzedawca i Kupujący.

Produkty – towary oferowane na stronach Sklepu street-sport.pl. Wszystkie nazwy Produktów i znaki towarowe są

wyłączną własnością ich producentów i podlegają prawnej ochronie. Oferta i ceny Produktów ważne są do wyczerpania

zapasów. Ceny Produktów są podawane z PLN i zawierają wszystkie należne cła i podatki. Na stronie znajduje się

podstawowa informacja o właściwościach i Rozmiarach Produktu, o jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

Zdjęcia Produktów możliwie jak najwierniej oddają rzeczywisty ich wygląd. Zastrzegamy jednak, że kolory mogą nieznacznie

się różnić, spowodowane jest to różnymi ustawieniami parametrów wyświetlania monitorów Klientów. Produkty z

naturalnych włókien barwione na ciemne kolory mogą barwić inną odzież podczas prania. Szczegółowy opis i metody

konserwacji produktu znajdują się na metce lub opakowaniu.

 

Konserwacja i Użytkowanie (dotyczy odzieży i obuwia) – Produkty należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem.

W procesie użytkowania Produkty naturalnie się zużywają szczególnie w miejscach zgięć, w częściach odpowiedzialnych za

kontakt z innymi powierzchniami. W celu minimalizacji procesów zużycia Produkty należy regularnie czyścić i konserwować

- m.in. zgodnie z zaleceniami na metce. Produkty kolorowe mogą barwić i należy je prać z Produktami o podobnych kolorach.

Zaleca się pranie Produktów odwróconych na lewą stronę. Produkty z aplikacjami należy prasować na lewej stronie. Należy

unikać bezpośredniego prasowania aplikacji i nadruków na Produkcie. 

Umowa – umowa sprzedaży Towaru oferowanego przez Sprzedawcę, zawierana bez jednoczesnej obecności Stron przy

wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

Kupujący – osoba fizyczna (w tym Konsument) lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do

czynności prawnych, która może dokonywać zakupów Towarów w Street- sport.pl

Zamówienie –  Klient może zamówić Produkty 24h na dobę za pośrednictwem Sklepu internetowego, a także telefonicznie

w godzinach pracy Magazynu. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy

Właścicielem sklepu, a Klientem. Jeżeli Sklep nie może zrealizować Zamówienia, wtedy niezwłocznie powiadamia Klienta o

zaistniałej sytuacji. 

 

 

I. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż Towarów w Street-sport.pl odbywa się przy wykorzystaniu systemu

teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci

telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zawartość stron Street-sport.pl jest prawnie chroniona.

Przed rozpoczęciem korzystania z Street-sport.pl, Zamawiający powinien zapoznać się z treścią Regulaminu Sklepu.

Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że poprzez złożenie Zamówienia Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania

Danych osobowych Zamawiającego wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia, a także w celu dochodzenia

roszczeń związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Sprzedawcę.

Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach STREET-SPORT.PL podlegają ochronie

prawnej. Zamawiający jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa własności

intelektualnej uprawnionych.

Dostęp do stron Street-sport.pl możliwy jest także za pośrednictwem portali społecznościowych - Facebook.com. 

Sprzedawca realizuje Zamówienia na terytorium Polski oraz innych krajów.

 

II. Zawarcie Umowy.

Zamawiający składa Zamówienie korzystając z Koszyka. Przed złożeniem Zamówienia Zamawiający powinien dokonać

wyboru Towarów i jego ilości, miejsca dostawy oraz formy Płatności. W przypadku, gdy Zamawiający posiada Konto, przed

złożeniem Zamówienia może zalogować się na swoje Konto. Posiadanie Konta nie jest wymagane do złożenia Zamówienia.

Kod rabatowy – unikalny kod jaki czasami pojawia się na zaprzyjaźnionych z nami portalach internetowych, a także przy

różnych akcjach promocyjnych i marketingowych. Wpisanie kodu rabatowego przy składaniu zamówienia umożliwia

uzyskanie rabatu w wysokości podanej w informacji towarzyszącej publikacji kodu. Kod rabatowy jest ograniczony czasowo.

Zastosowanie kodu rabatowego jest możliwe jedynie w momencie składania zamówienia na stronie Koszyka. Kody rabatowe

nie sumują się.

Cena Towaru nie zawiera Kosztów dostawy. Cennik Kosztów dostawy znajduje się na stronie Street-Sport.pl. Koszty dostawy

zostaną dodane do wartości zamówionych Towarów zgodnie z opcjami zaznaczonymi przez Zamawiającego.

Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Zamawiającego numeru

Zamówienia. Z chwilą otrzymania numeru Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Zamawiającym a

Sprzedawcą. W przypadku niemożności realizacji  Zamówienia, z uwagi na brak zamówionego Towaru lub wadę tego

produktu, Sprzedawca poinformuje, że Zamówienie nie może zostać zrealizowane. W przypadku dokonania Płatności przed

dostarczeniem Zamówienia Sprzedawca zwraca Zamawiającemu uiszczoną przez niego kwotę. Zamawiający uprawniony jest

do anulowania Zamówienia poprzez przesłanie na adres Sprzedawcy podany w potwierdzeniu złożenia Zamówienia

informacji o rezygnacji z Zamówienia. 

Wszystkie Towary oferowane na stronach Street-Sport.pl są nowe, wolne od wad prawnych, oraz zostały legalnie

wprowadzone na rynek.

III. Rejestracja Zamawiającego

Rejestracja Klienta – rejestracja umożliwia zapamiętanie w Bazie Sklepu Danych osobowych Klienta oraz historii jego

zamówień. Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło.  Klient jest odpowiedzialny

za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne

takiego udostępnienia.

IV. Konto Zamawiającego.

Posiadanie Konta umożliwia Zamawiającemu w szczególności:

 bezpośrednie dokonywanie Zamówień;

 edytowanie Danych Osobowych, w tym adresów dostawy;

 przeglądanie historii Zamówień;

 zamieszczanie Towarów w Przechowalni;

 zamówienie Newslettera.

 Login i hasło mają charakter poufny.

 

 

V. Płatności

Zamawiający może dokonać Płatności przed dostarczeniem Zamówienia lub przy odbiorze Zamówienia.

Przy odbiorze Zamówienia, Zamawiający dokonuje Płatności bezpośrednio u dostarczającego Zamówienie.

 

VI. Realizacja Zamówienia i dostawa Towarów.

Zamawiający może składać Zamówienia w każdy dzień tygodnia, przy czym Sprzedawca nie Realizuje Zamówień w dni

ustawowo wolne od pracy oraz w dni, w których sklep jest zamknięty. 

Zamawiający może samodzielnie odebrać Towar w siedzibie Sprzedawcy. W przypadku odbioru osobistego nie są doliczane

Koszty dostawy.

Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury

VAT, jeżeli Zamawiający podał dane niezbędne do jej wystawienia.

 

VII. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość.

W związku ze zmianami odnośnie sprzedaży na odległość, które mają wejść w życie z dniem 13.06.2014 r., na podstawie

Dyrektywy Unijnej (Dyrektywa 2011/83/UE z dn. 25.10.2011 r.), Zamawiający będący Konsumentem przyjmuje do

wiadomości, że zgodnie z nowymi przepisami o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę

wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez

podania przyczyn poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia wydania, otrzymania Towaru.

Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zawierać aktualne dane Zamawiającego oraz jego numer konta

bankowego, na które Sprzedawca zwróci zapłaconą Cenę za Towar. Do pisma Zamawiający powinien dołączyć dowód

sprzedaży (paragon fiskalny). Brak dołączenia dowodu sprzedaży nie wyłącza uprawnienia, o których mowa w ust. 1.

Zamawiający, odstępując od Umowy, może skorzystać z wzoru pisma o odstąpieniu, stanowiącego Załącznik nr 1 do

Regulaminu. Wzór pisma można pobrać korzystając z odnośnika umieszczonego w niniejszym punkcie.

W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego

zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od otrzymania zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że pieniądze za towar zostaną zwrócone w terminie 14 dni od momentu otrzymania zwróconego

produktu, który będzie w stanie niezmienionym.

Towar należy odesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca potwierdza Zamawiającemu zwrot Towaru.

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za

wady fizyczne Towaru.

 

VIII. Reklamacje

Jeśli zakupiony Produkt posiada wady, zabrudzenia, defekty - prosimy zastosować się do FORMULARZA REKLAMACJI i

odesłać czysty Produkt wraz z FORMULARZA REKLAMACJI oraz Dowodem zakupu. Klient ma prawo do nieodpłatnej

naprawy lub wymiany Produktu na nowy, który jest pozbawiony wad. Jeśli naprawa lub wymiana nie jest możliwa

proponujemy obniżenie ceny Produktu lub zwracamy cały koszt Produktu. W ciągu 14 dni od daty otrzymania Produktu

rozstrzygamy zasadność Reklamacji (dotyczy Konsumenta). W przypadku uznania Reklamacji Produkt zostaje naprawiony

bądź wymieniony na nowy pozbawiony wad. Nie przyjmujemy paczek za pobraniem. W przypadku nieuznania reklamacji

Produkt jest odsyłany do Klienta w niezmienionym stanie. Klient może odwołać się od niekorzystnej dla niego decyzji do

polubownego sądu konsumenckiego, a także do sądu powszechnego.

Udzielamy rocznej gwarancji na zakupu w naszym sklepie, ale klient swoich praw może dochodzić przez okres 2 lat z tytułu

wad ukrytych przedmiotu. W przypadku reklamacji towaru używanego przez klienta prosimy o informację o chęci

zareklamowania towaru zakupionego na naszym sklepie.,Następnie prosimy wypełnić FORMULARZA REKLAMACJI i odesłać

wraz dowodem zakupu na adres sprzedawcy. Decyzję o przyjęciu lub odmowie reklamacji wydajemy na podstawie oględzin

towaru wykonanych przez Rzeczoznacę zarejestrowanego w Wojewódziej Izbie Kontroli Handlowej.Jeżeli ww. produkt

podlega gwarancji zostanie bezzwlocznie naprawiony, o ile będzie to możliwe. W innym razie wymienimy go na nowy bądź

zwrócimy pieniądze.

IX. Postanowienia końcowe

Polityka Prywatności oraz Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27

lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141

poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za

szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.street-sport.pl.